Adresa
vaše
forme!

Pravila fitnes centra

 1. Član fitnes centra može biti svako fizičko lice starije od petnaest godina koje je popunilo i potpisalo pristupni formular i koje je uplatilo članarinu za odgovarajuću člansku kartu.
 2. Cena članstva ostaje nepromenjena tokom trajanja uplaćene članarine.
 3. Članska karta glasi na ime i prezime osobe koja je uplatila članarinu i izdaje se pojedincu kao članu fitnes centra za važeći period. Člansku kartu ne mogu koristiti druga lica, osim osobe na čije ime glasi. Svaka zloupotreba članske karte je razlog za raskid članstva krivicom člana fitnes centra bez povraćaja novčanih sredstava.
 4. Fitnes centar preuzima obavezu da podatke iz popunjene prijave za članstvo u fitnes centru ne koristi van navedene namene.
 5. Datumom početka članstva u fitnes centru smatra se datum prijema uplate članarine i traje 30 dana, osim ako se ne postigne drugačiji dogovor.
 6. Po uplati članarine, najkasnije u roku od 10 radnih dana, fitnes centar izdaje člansku karticu.
 7. U slučaju gubitka članske kartice, član je dužan da o tome obavesti osoblje na recepciji fitnes centra i ima pravo na izdavanje nove u roku od 10 dana. Prilikom izdavanja duplikata, član je u obavezi da plati nadoknadu u iznosu od 10 evra u dinarskoj protivrednosti, po srednjem kursu NBS.
 8. Uprava fitnes centra ima diskreciono pravo da razmotri svaku prijavu za članstvo i o istoj odluči prema svojoj proceni, bez prava na prigovor druge strane.
 9. U slučaju kršenja pravila korišćenja fitnes centra, menadžment ima pravo da donese obrazloženu odluku o prekidu članstva. U tom slučaju uplaćena članarina se ne vraća. Član fitnes centra o ovoj odluci može biti informisan i usmeno i pismeno.
 10. Svaki član fitnes centra može otkazati članstvo u fitnes centru kada to želi. U tom slučaju ne može računati na povraćaj članarine.
 11. Redovno radno vreme jasno je istaknuto na ulazu u fitnes centar. Svaki segment fitnes centra ima određeno radno vreme koje se mora poštovati od strane članova.
 12. Prilikom prvog učlanjenja u fitnes centar, svaki budući član fitnes centra mora da popuni pristupni formular sa ličnim podacima. Lični podaci moraju da budu tačni i istiniti. Popunjavanjem ovog pristupnog formulara član fitnes centra potvrđuje da je u potpunosti upoznat sa svim pravilima ponašanja i poslovanja fitnes centra.
 13. Po uplati članstva, član fitnes centra dobija od strane fitnes centra člansku karticu, na kojoj su pored ostalog i sledeće informacije: ID broj člana, vrsta odabranog članstva kao i datum isteka članstva.
 14. Član fitnes centra obavezan je da, prilikom ulaska u fitnes centar, pokaže člansku kartu zaposlenom na recepciji.
 15. Član fitnes centra, nakon registracije svog dolaska dobija mogućnost da koristi garderobni ormar u svlačionici. Fitnes centar ne može da preuzme obavezu da u svakom trenutku za sve posetioce obezbedi adekvatan broj slobodnih garderobnih ormara.
 16. Fitnes centar ne snosi bilo kakvu odgovornost za nestanak stvari članova fitnes centra niti za bio koju vredniju stvar članova fitnes centra, uključujući i odgovornost za naknadu štete. Nakon okončanja pojedinačnog korišćenja usluga fitnes centra, član je obavezan  da u celini uzme iz ormara sve svoje stvari. Bilo kakvo prisvajanje garderobnih ormarića od strane članova nije dozvoljeno.
 17. Sve stvari koje se nađu u fitnes centru bse čuvaju u periodu od 2 (dva) radna dana od trenutka nalaženja. Stvari koje su kvarljive se ne čuvaju.
 18. Otkazivanje zakazane usluge mora se ispoštovati u periodu od 30 minuta od predviđenog termina za tretmane tela i lica, odnosno 120 minuta pre zakazanog treninga. U slučaju neadekvatnog otkazivanja termina, fitnes cenart ima pravo da naplati 50% vrednosti od tretmana, odnosno 100% od vrednosti treninga.
 19. Sve usluge u fitnes centru plaćaju se na centralnoj recepciji gotovinom ili kreditnim karticama koje fitnes centar prihvata.
 20. Za ulazak u zonu bazena neophodno je da svaki član ima potrebnu opremu: kupaći kostim, papuče, peškir i kapu za plivanje u slučaju da korisnik ima kosu preko ramena. Rekviziti za vodene sportove i zabavu na vodi nisu dozvoljeni. U slučaju nepoštovanja ovog pravila članu će momentalno biti zabranjeno da nastavi sa korišćenjem sadražaja i biće udaljen iz fitnes centra. U slučaju ponavljanja istog ponašanja član će biti zamoljen da poštuje pravila fitnes centra pisanim putem (e-mailom ili sms porukom). U slučaaju i da se nakon ove molbe nastavi korišćenje na neadekvatan način članu će se članstvo ukinuti bez povraćaja novca uplaćenog na ime člantsva.
 21. Ulazak u sportske sale dozvoljen je isključivo u čistoj sportskoj obući i sa peškirom. U slučaju nepoštovanja ovog pravila članu će momentalno biti zabranjeno da nastavi sa korišćenjem sadražaja i biće udaljen iz fitnes centra. U slučaju ponavljanja istog ponašanja član će biti zamoljen da poštuje pravila fitnes centra pisanim putem (e-mailom ili sms porukom). U slučaju i da se nakon ove molbe nastavi korišćenje na neadekvatan način članu će se članstvo ukinuti bez povraćaja novca uplaćenog na ime člantsva. 
 22. Fitnes centar ne snosi odgovornost za bilo kakvu povredu ili oštećenje zdravlja bilo kog člana i/ili korisnika usluga fitnes centra. Član ne bi trebalo da koristi sprave i rekvizite ukoliko nije siguran da je korišćenje istih za njega bezbedno, u suprotnom  ih koristi isključivo na sopstvenu odgovornost.
 23. Nakon korišćenja rekvizita članovi su dužni da ih uredno vrate na mesto.
 24. U fitnes centru se ne može donositi bilo kakvo naoružanje. Nijedan član fitnes centra, čak i ukoliko poseduje dozvolu za nošenje oružja, ne sme donositi oružje u fitnes centar. U fitnes centru nije dozvoljeno čuvati bilo kakvo oružje. Nije dozvoljen boravak ličnog fizičkog obezbeđenja članova u prostoru fitnes centra.
 25. Fitnes centar ima pravo da, uz prethodnu najavu, zatvori sve prostorije ili samo neki njihov deo radi popravke, održavanja ili proširenja kapaciteta, bez novčane ili nekog drugog vida nadoknade članovima.
 26. Članovi fitnes centra imaju mogućnost da svoje žalbe na poslovanje fitnes centra ili rad zaposlenih prenesu menadžmentu fitnes centra u svakom trenutku, u usmenoj ili pisanoj formi. Svaka žalba biće razmotrena u celosti. U slučaju da član fitnes centra tokom boravka u prostoru vređa zaposlene, uništava inventar fitnes centra ili svojim ponašanjem i komentarima  nanosi poslovnu štetu i narušava ugled fitnes centra, menadžment zadržava pravo da momentalno , bez prethodne najave, prekine članstvo, bez povraćaja novčanih sredstava.  
 27. U prostoru fitnes centra nije dozvoljeno fotografisanje osoba ili sadržaja bez njihove dozvole.
 28. Članovi fitnes centra u obavezi su da se pridržavaj pravila javnog reda, bez uznemiravanja drugih članova i posetilaca, uz održavanje čistoće.
 29. U svim prostorijama fitnes centra zabranjeno je pušenje.
 30. Članovima fitnes centra nije dozvoljen ulazak u službene i tehničke prostorije fitnes centra.
 31. Zabranjeno je unošenje bilo kakve hrane i pića u fitnes centrar.
 32. Menadžment fitnes centra ima pravo da iz fitnes centra trenutno ili trajno, bez povraćaja novčanih sredstava za određeni vid članstva, udalji svakog člana koji krši pravila korišćenja fitnes centra. Ova sankcija može biti momentalna, ne podlaže nikakvom tipu disciplinske forme i može biti izrečena usmenim ili pismenim putem.
 33. Pravila korišćenja fitnes centra postavljena su u svakom segmentu fitnes centra i članovi su u obavezi da ih se pridržavaju.